Kategorie

Informace

Obchodní podmínky                                                                                                             IČO:10524096                                                                                            IČO:10524096                                           

Všeobecné obchodní podmínky


1. Úvodní ustanovení
Tyto všeobecné obchodní podmínky platí pro nákup zboží prostřednictvím internetového obchodu www.profilylisty.cz Provozovatelem internetového obchodu www.profilylisty.cz  (dále jen prodávající) je Jiří Halva, se sídlem a výdejní místo: Hřbitovní 1303, Česká Třebová, 56002, IČO 10524096, DIČ: Jsem plátce DPH .
Vztahy mezi kupujícím a prodávajícím se řídí těmito obchodními podmínkami a  příslušnými ustanoveními občanského zákoníku v platném znění.

2. Objednávka a ceny
Katalog internetového obchodu www.profilylisty.cz obsahuje veškeré informace nutné k uzavření smlouvy ve smyslu obecných i podstatných náležitostí kupní smlouvy tak, jak je vymezuje občanský zákoník. Cena zboží platí pouze pro Eshop a obsahuje vždy název, popis a cenu zboží s DPH. Ceny jsou zobrazeny včetně DPH a recyklačního poplatku.


Ceny zboží jsou platné v okamžiku objednání. Vyhrazujeme si právo na zrušení objednávky v případě zcela zjevné tiskové chyby týkající se ceny nebo popisů výrobku v katalogu zboží, nebo i při výrazných změnách dodavatelských podmínek u výrobců a ostatních dodavatelů zboží.
Pokud dojde mezi vyřízením a odesláním objednávky ke změně internetových cen, platí vždy ceny uvedené v již uskutečněné objednávce!
Veškeré objednávky považujeme oboustranně za závazné!
Zákazník odesláním objednávky potvrzuje, že souhlasí s všeobecnými obchodními podmínkami, možnostmi platby, dodacími podmínkami, reklamačním řádem, seznámil se s ustanovením o ochraně osobních údajů, dovršil věku 18-ti let a jehož sídlo nebo bydliště je na území České Republiky.
Žádáme Vás, abyste ve svém zájmu uváděli do objednávkového nebo registračního formuláře přesné a pravdivé údaje. Každá objednávka je po odeslání potvrzena e-mailovou zprávou, ve které máte poslední možnost zkontrolovat správnost vyplněných údajů. Pokud je v objednávce chyba, neprodleně nás kontaktujte.
V případě nestandardní objednávky si vyhrazujeme právo požádat kupujícího o autorizaci (potvrzení) objednávky telefonicky nebo e-mail. Odmítne-li kupující objednávku požadovaným způsobem autorizovat, budeme považovat objednávku za neplatnou.

3. Způsoby platby
Kupující si může vybrat z následujících způsobů plateb:
Dobírkou – platba při doručení zboží přepravní službou na fakturační nebo doručovací adresu uvedenou v objednávce.
Bankovním převodem - kupující bude kontaktován a informován o stavu objednávky, poté provede platbu na účet provozovatele internetového obchodu t.j.  

FIO banka, číslo účtu: 2501196928 / 2010  jako variabilní symbol uvede číslo objednávky. Po připsání částky na účet bude zboží neprodleně odesláno zákazníkovi na fakturační nebo doručovací adresu uvedenou v objednávce.

4. Dopravní náklady zásilky (1 balík) po celé ČR
U objednávek, které jsou dodávány na přání zákazníka na doručovací adresu nebo do rozvozového uzlu je účtováno dopravné v souladu s ceníkem včetně balného. Doprava: obklady a dlažby pouze osobní odběr!


5. Dodání zboží
Kupující si může vybrat z následujících způsobů dodání zboží:
Osobní odběr - kupující si vyzvedne zboží v místě - výdejní místo Jiří Halva, Hřbitovní 1303, 56002 Česká Třebová.
Doprava do rozvozového uzlu - kupující si vyzvedne zboží v předem určeném rozvozovém uzlu a v součinosti s řidičem. Datum a čas je sdělen telefonicky nebo e-mailem. Taktéž telefonické spojení na konkrétního řidiče.
Doprava na místo určení - místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v objednávce zboží. Zásilky odesíláme prostřednictvím přepravní společnosti Fofr.


Zboží je vždy zabaleno tak, aby nedošlo k poškození obalu ani samotného zboží.
Kupující je povinen zboží od přepravce řádně převzít, zkontrolovat neporušenost obalů, počet balíků a jakékoli závady neprodleně oznámit přepravci. Podpisem přepravního listu kupující stvrzuje, že zásilka splňovala všechny podmínky a náležitosti výše uvedené a na pozdější reklamaci o porušenosti obalu zásilky nebude brán zřetel.
Ke každé dodávce bude přiložen dodací list a faktura.

Termín dodání zboží je závislý na druhu objednaného zboží. Většinou se pohybuje v rozmezí 2 - 14 kalendářních dnů. V případě méně běžného nebo problematického zboží může dojít k prodloužení dodací lhůty. Prodávající se zavazuje, dle svých možností, v zájmu svém a především s ohledem na zákazníka, snížit dodací lhůtu na co nejkratší možnou dobu. O zpoždění dodávky nebo vyprodání zboží Vás budeme včas informovat. Pokud dodací doba překročí dobu přiměřenou obecné dostupnosti konkrétního druhu zboží na trhu, má zákazník právo zrušit svoji objednávku, a to telefonicky na tel. 603812445 nebo e-mailem.

6. Odstoupení od smlouvy
Při nákupu přes e-shop má kupující právo odstoupit od kupní smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. Odstoupení musí být učiněno tak, že kupující doručí písemně nebo e-mailem prodávajícímu oznámení, že odstupuje od kupní smlouvy. V oznámení musí být uvedena přesná identifikace kupujícího, popis zboží, číslo objednávky a číslo účtu, na který má být vrácena kupní cena. Po domluvě s prodávajícím doručí kupující zboží zpět na adresu prodávajícího ( Jiří Halva, Hřbitovní 1303, 56002 Česká Třebová) a to nejpozději 14. kalendářní den od data doručení zákazníkovi. Zboží doporučujeme poslat pojištěné.
Zboží nesmí být žádným způsobem poškozené, nesmí nést znaky používání či opotřebení, nebo nesmí být jinak znehodnocené. Dále musí být zabalené v nepoškozeném originálním obalu spolu s veškerým příslušenstvím. Ke zboží musí být přiloženy veškeré dokumenty dodané se zbožím, a to včetně faktury (byla-li již doručena) a záručního listu. Pokud byl ke zboží přiložen dárek, vrací se také. V opačném případě Vám strhneme z vracené částky tržní cenu dárku uvedenou v e-shopu.
Bude-li zboží vráceno bez zjevných známek opotřebení nebo poškození, zašleme kupujícímu částku odpovídající kupní ceně zboží (bez poštovného) na jím udané číslo bankovního účtu, případně v hotovosti poštovní složenkou, či jinak na základě vzájemné dohody, a to nejpozději do 30 kalendářních dnů. Při osobním předání vráceného zboží v provozovně prodávajícího vrátíme částku do 15 dnů od vrácení zboží (doba nutná na zkontrolování a přezkoušení vráceného zboží). Nárokovat vrácení peněz ihned na prodejně lze pouze po předchozí písemné dohodě.
Za zboží, které bylo poškozeno během přepravy v důsledku nesprávného obalu nelze žádat vrácení peněz.
Bylo-li zboží jakkoli poškozené či opotřebované, nebo byla jiným způsobem snížena hodnota vráceného zboží, vyhrazujeme si právo na náhradu škody, kterou si započítáme oproti kupní ceně.

Kupující nemůže odstoupit od kupní smlouvy v případech:
a) na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění
b) na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli dodavatele
c) na dodávku zboží upraveného podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání
d) jestliže bylo zboží odebráno přímo na provozovně prodávajícího

7. Výměna zboží
V případě potřeby je možné nepoužité a nepoškozené zboží v originálním neporušeném obalu po předchozí domluvě vyměnit. Kupující nepoškozené zboží doručí nejpozději do 3 dnů od zakoupení na naši adresu ( Jiří Halva, Hřbitovní 1303, 56002 Česká Třebová ) a to včetně kopie daňového dokladu. Zboží, které bylo poškozeno během přepravy v důsledku nesprávného obalu, nelze vyměnit. Po překontrolování vráceného zboží prodávající zašle zboží vyměněné. Náklady na poštovné, dopravu spojenou s výměnou nese v plné výši kupující.

8. Reklamační řád
Případné reklamace vyřídíme v souladu s platnými právními předpisy. Na veškeré zboží se vztahuje zákonná záruční lhůta 24 měsíců, pokud není u výrobku uvedeno jinak. Tato lhůta začíná běžet dnem převzetí zboží.
V případě, že se na zboží vyskytne závada, má kupující právo uplatnit reklamaci. Ihned po zjištění závady informuje prodávajícího o závadě písemně nebo e-mailem. Oznámení o závadě musí obsahovat jméno kupujícího, adresu, telefon, e-mail, číslo daňového dokladu, podrobný popis závady a popis toho, jak závada vznikla. Obratem po obdržení oznámení o závadě prodávající informuje kupujícího o následném postupu řešení reklamace a především o tom, kam má kupující vadné zboží doručit ( buď na adresu provozovny prodávajícího nebo do autorizovaného servisu). Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody způsobené neodborným používáním výrobku, stejně jako škod způsobených vnějšími událostmi a chybnou manipulací, nebo používáním výrobku s rozporem s návodem k použití. Na vady tohoto původu se nevztahuje ani poskytnutá záruka. V případě, že je zboží potřeba poslat zpět prodávajícímu nebo servisnímu středisku, je zákazník povinen zboží zabalit do obalu. V případě, že kupující originální obal nemá, je povinen na zajistit obal nový, vyhovující nárokům přepravy. Kupující bere na vědomí, že v případě nedostatečně chráněného zboží při přepravě nemusí být reklamace uznána.
Lhůta pro vyřízení reklamace je 30 dnů. Vyjímka je tvořena pouze v případě, kdy je zboží zasláno výrobci na posouzení. V takovém případě bude kupující informován a po vzájemné dohodě může být tato lhůta prodloužena.
Je–li reklamace oprávněná, prodávající ve lhůtě uvedené v předchozím odstavci vyzve kupujícího, aby si opravené nebo vyměněné zboží vyzvedl, případně zboží zašle kupujícímu na jeho náklady poštou na adresu určenou kupujícím.

9. Ochrana osobních údajů
Vyplněním registračního formuláře či závazné objednávky v rámci internetového obchodu www.profilylisty.cz, kupující dobrovolně dává prodávajícímu souhlas ke shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím a o jeho nákupech. Veškeré osobní údaje poskytnuté při registraci jsou důvěrné a prodávající se zavazuje, že je neposkytne třetím stranám ( kromě společnosti zajišťující spediční služby nebo platební styk, které obdrží jako nezbytné minimum informací o zákazníkovi, potřebné pro bezproblémové vyřízení objednávky). Kupující má právo kdykoliv tento souhlas písemně odvolat.

10. Závěrečné ustanovení
Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího www.profilylisty.cz v den odeslání elektronické objednávky kupujícím.